Історія та спеціальності

Кафедра створена у 2003 році шляхом об’єднання двох кафедр: заснованої у 1963 році загальнотехнічної кафедри «Технологія конструкційних матеріалів та металознавство» і спеціалізованої кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва», відкритої у 1970 році на базі кафедри гарячої обробки металів. Остання існувала з 1963 по 1970 рік. Першим завідувачем кафедри ТКМ та металознавства протягом 1963-1976 р.р. був доц., к.т.н. Віницький А.Г. Крім навчальної, методичної та виховної роботи на кафедрі велика увага приділялась науковим дослідженням.

У 1964 році була відкрита науково-дослідна лабораторія довговічності, оснащена новітньою технікою. Кафедра мала широкі науково-виробничі зв’язки з багатьма підприємствами та науково-дослідними установами як в Україні, так і за її межами. Започатковані на кафедрі традиції набули подальшого розвитку, коли кафедру очолювали доц., к.т.н. Галико А.В. (1976 - 1996 р.р.), проф., д.т.н. Тєрхунов О.Г. (1996-1997р.р.) і проф., к.т.н. Кропівний В.М. (1997-2003 р.р.).

На кафедрі за час її існування створено 6 навчальних та науково-дослідних лабораторій, випущено 2 підручники, 30 методичних посібників, опубліковано понад 400 наукових статей, одержано 25 патентів і авторських свідоцтв на винаходи, захищено 13 кандидатських дисертацій та одна докторська, виконано і впроваджено у виробництво понад 20 науково-дослідних робіт із загальним економічним ефектом понад 0,5 млн. крб. станом на 1990 р.

Спеціальність «Ливарна справа» була однією з перших чотирьох спеціальностей, за якими почалась підготовка інженерів-механіків у 1929 році в нашому ВНЗ. З 1963 по 1970 р. спеціалісти-ливарники разом із спеціалістами в галузі обробки металів тиском готувались об’єднаною кафедрою гарячої обробки металів, яку очолювали доц., к.т.н. Ніколайчик М. М. (1963-1965 р.р.), Єгурнов О.Б. (1965-1966 р.р.), Гафт Я.Б. (1966-1970 р.р.). У 1970р. створена кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва» на чолі з проф., к.т.н. Владіміровим Л.П., який завідував кафедрою до 1982 року. На кафедрі були створені всі необхідні умови для підготовки висококваліфікованих спеціалістів-ливарників, широкого розмаху набула науково-дослідна робота, в тому числі студентська. У 1988 р. кафедру очолив проф., д.т.н. Сумцов В.П., а кафедра, єдина в Україні, почала готувати фахівців-ливарників зі спеціальності «Обладнання ливарного виробництва». В періоди з 1982 по 1988 та з 1993 по 1996р.р. кафедру очолював доц., к.т.н. Москальов І.Н. З 1996 по 2003р. ливарники зі статусом спеціалізованого напряму входили до складу кафедри ливарного виробництва та гідравліки (зав. кафедри, доц., к.т.н. Ткач А.А.), а також обробки металів тиском та ливарного виробництва (зав.кафедри проф., д.т.н. Носуленко В.І.). Керівником напряму «Ливарне виробництво» весь цей час був проф., д.т.н. Сабірзянов Т.Г., який у 2003 очолив об’єднану кафедру. За період з 1970 по 2003р. ливарниками КНТУ видано п’ять навчальних посібників, два російсько-українські ливарні словники, захищені одна докторська і п’ять кандидатських дисертацій, опубліковано понад 500 наукових статей та 70 методичних посібників, одержано понад 70 авторських свідоцтв та патентів, виконано і впроваджено у виробництво 30 науково-дослідних робіт з річним економічним ефектом біля 3 млн. крб. станом на 1990 р. Кафедра на сьогодні готує фахівців зі спеціальності «Обладнання та технології ливарного виробництва». У 2014 р. відкрита спеціалізація «Комп’ютерне проектування процесів лиття та дизайн виробів». У 2002/2003 навчальному році розпочато прийом студентів на заочне відділення з термінами навчання 6 років; 2 роки і 10 місяців; 2 роки і 4 місяці.

На об’єднаній кафедрі матеріалознавства та ливарного виробництва працюють 13 викладачів і співробітників: 1 доктор технічних наук, 7 кандидатів технічних наук, з них 2 професори 4 доценти, 3 старших викладачі і 2 викладачі. Всього із науковими ступенями і званнями 73 % викладачів. Над кандидатськими дисертаціями працюють два викладачі кафедри. Кафедра забезпечена необхідною матеріально-технічною базою для навчального процесу та науково-дослідної роботи. На сьогодні науковий пошук охоплює такі проблеми, як термодинаміка металургійних розплавів, розробка технологічних процесів зміцнення металів і сплавів, створення нових матеріалів, удосконалення технологічних процесів та обладнання ливарного виробництва.

Сучасний фахівець в галузі ливарного виробництва отримує знання i вміння з провідних дисциплін, таких як обладнання і технології ливарного виробництва, проектування ливарних цехів, фізико-хімічні основи ливарного виробництва, ливарні сплави та їх плавка, сучасна комп’ютерна техніка, математичне моделювання технологічних процесів лиття тощо.

Спеціалізація «Комп’ютерне проектування процесів лиття та дизайн виробів» передбачає підготовку фахівців з комп’ютерного проектування обладнання і технологій ливарного виробництва. Студенти з цієї спеціалізації вивчають системи автоматичного проектування обладнання і технологічних процесів виготовлення відливків, комп’ютерні САD-системи моделювання процесів лиття, системотехніку та комп’ютерні мережі, програмне забезпечення САПР ливарного виробництва. Після закінчення університету випускники спеціалізації працюють в інформаційно-обчислювальних центрах машинобудівних підприємств, відділах головних спеціалістів, в інших виробничих структурах.

Підготовка фахівців за спеціальністю 8.05050202 – «Обладнання та технології ливарного виробництва» ведеться з 1956 р., вона акредитована за IV рiвнем – «Магiстр».

Кафедра постійно розширює свої зв’язки з підприємствами, науково-дослідними установами, освітянськими навчальними закладами.

Виконуючи рішення керівництва області і університету про надання допомоги молодими спеціалістами Побузькому феронікелевому комбінату, кафедра направила на ПФК 6 випускників кафедри, які зробили вагомий внесок у розвиток комбінату.

 

© 2021 KNTU